BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1596/QLD-GT
V/v: Triển khai công tác quản lý nhà nước về giá thuốc năm 2007.

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Thanh tra Bộ Y tế;
- Sở Y tế tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
- Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu dược phẩm;
- Bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh.

Trong năm 2006, các yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế toàncầu có nhiều biến động như sự trượt giá của một số ngoại tệ mạnh, giá xăng dầutăng đột biến, giá một số nguyên liệu phục vụ cho sản xuất như hóa chất, khí đốthóa lỏng, nguyên liệu sản xuất dược phẩm... tăng cao. Sự biến động này có ảnh hưởngtrực tiếp đến kinh tế nước ta, một số sản phẩm tiêu dùng tăng giá như lươngthực tăng 14,1%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 6,2%... Thực hiện ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế những tác động của tình hình trênđối với thị trường dược phẩm trong nước, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược Việt Nam) đãtích cực triển khai kịp thời và đồng bộ các giải pháp bình ổn giá thuốc. Năm2006, Thị trường dược phẩm đạt được mức ổn định tương đối với tỷ lệ tăng nhómhàng Dược phẩm, y tế là 4,3% so với mức tăng trung bình hàng tiêu dùng là 6,6%.

Căn cứ Khoản 4 Điều 6 của Luật Dược và Khoản 3 Điều 7 của Nghịđịnh 79/2006/NĐ-CP “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược” và ýkiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại công văn số 281/TTg- VX ngày 16/2/2006về việc triển khai các biện pháp bình ổn giá thuốc phòng, chữa bệnh cho nhândân và Chỉ thị số 02/2006/CT-BYT ngày 17/2/2006 về việc tiếp tục đẩy mạnh thựchiện các giải pháp bình ổn thị trường thuốc, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược ViệtNam) có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cườngthanh tra, kiểm tra các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu dượcphẩm, Bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh trong phạm vi địa bàn quản lý và xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm công tác quản lý nhà nước về giá thuốc theo quiđịnh hiện hành.

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kê khai, kêkhai lại, niêm yết giá thuốc của các đơn vị đóng trên địa bàn theo qui định củaLuật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ban hành ngày 09/8/2006.

2. Cục Quản lý Dược Việt Nam sẽ tiếp nhận, xem xét và giảiquyết các công văn đề nghị điều chỉnh giá thuốc của các doanh nghiệp trực thuộcTổng công ty Dược Việt Nam và các doanh nghiệp dược phẩm phân phối qua 03 doanhnghiệp: Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam (Zuellig Pharma Viet Nam Co.Ltd);Công ty TNHH Diethelm Việt Nam (Diethelm Việt Nam Co. Ltd); Công ty TNHH Sản phẩmMega Việt Nam (Mega Product Viet Nam Co. Ltd.). Để huy động nguồn lực quản lý Dượcvà thanh tra Dược địa phương, đối với những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàxuất nhập khẩu đóng trên địa bàn không thuộc những doanh nghiệp trên, Cục Quảnlý Dược Việt Nam giao cho Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếpnhận, xem xét và giải quyết các công văn đề nghị điều chỉnh giá thuốc .

3. Trường hợp doanh nghiệp nhất thiết phải điều chỉnh giá đểbù đắp chi phí, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, yêu cầu doanh nghiệp nghiêmtúc thực hiện việc kê khai lại giá thuốc và giải trình tính hợp lý của việctăng giá so với giá đã kê khai. Nếu việc giải trình này hợp lý, Sở Y tế chấpnhận công văn đề nghị của Doanh nghiệp về việc điều chỉnh này;

- Trường hợp doanh nghiệp bán giá thuốc cao hơn giá đã kêkhai mà không tiến hành kê khai lại thì tiến hành xử phạt theo qui định hiện hànhvà yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện giá thuốc đã kê khai.

4. Sở Y tế tỉnh, thành phố, trực thuôc Trung ương có tráchnhiệm báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ 01 tháng/ lần về Cục Quản lý DượcViệt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

5. Đối với TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý DượcViệt Nam và Thanh tra Bộ Y tế sẽ làm việc trực tiếp để triển khai công tác quảnlý nhà nước về giá thuốc năm 2007.

Để tiếp tục duy trì sự ổn định của thị trường thuốc phòng,chữa bệnh cho nhân dân và không để xảy ra những biến động bất thường về giá thuốc,nhận được công văn này, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương,Giám đốc các doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu dược phẩm, Lãnh đạo cácBệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh nghiêm túc, khẩn trương thực hiện chỉ đạo này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng Công ty Dược Việt Nam (để thực hiện);
- Lưu: VT, GT.

CỤC TRƯỞNG
Cao Minh Quang


Tên doanh nghiệp sản xuất đạt GMP

(Mẫu số 01- đính kèm công văn số ……..ngày…. tháng…. năm 2007)

BÁO CÁO GIÁ THUỐC NĂM 2006 VỠ DỰKIẾN GIÁ THUỐC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

Kính gửi: Cục Quản lý Dược Việt Nam

Thực hiện Công văn số ........ngày …..tháng……năm………của CụcQuản lý Dược, Doanh nghiệp Báo cáo như sau:

TT

Tên thuốc – hàm lượng – quy cách – đóng gói

Số đăng ký lưu hành

Đơn vị tính

Giá thuốc tại thời điểm 01/01/2006

Giá thuốc tại thời điểm 31/12/2006

Tỷ lệ tăng hoặc giảm giá bán buôn 31/12/2006 so với 01/01/2006

Giá thuốc dự kiến 6 tháng đầu năm 2007

Tỷ lệ tăng hoặc giảm giá bán buôn dự kiến 6 tháng đầu năm /2007 so với 31/12/2006

Giá thành SP

Giá bán buôn

Giá thành SP

Giá bán buôn

Giá thành SP

Giá bán buôn

Ghi chú:

- Hoạt chất được phân loại theo nhóm tác dụng dược lý củaDanh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh ban hành kèm theoQuyết định số 03/2005/QĐ-BYT ngày 24/01/2005.

- Bản báo cáo sử dụng phông chữ Vntime.

Ngày ……tháng ………năm…………
Giám đốc doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)


Tên doanh nghiệp Nhập khẩu

(Mẫu số 02- đính kèm công văn số…………..ngày…. tháng…. năm 2007)

BÁO CÁO GIÁ THUỐC NĂM 2006 VỠ DỰKIẾN GIÁ THUỐC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007

Kính gửi: Cục Quản lý Dược Việt Nam

Thực hiện Công văn số..............ngày …..tháng……năm………củaCục Quản lý Dược, Doanh nghiệp Báo cáo như sau:

TT

Tên nhà sản xuất-nước

Tên thuốc, hàm lượng

Tên nhà phân phối, tên nước

Số đăng ký lưu hành

Đơn vị tính

Giá tại thời điểm 01/01/2006

Giá tại thời điểm 31/12/2006

Tỷ lệ tăng, giảm

Lý do

Giá dự kiến 6 tháng đầu năm 2007

Tỷ lệ tăng, giảm so với năm 2006

CIF

Bán buôn chưa VAT

CIF

Bán buôn chưa VAT

Giá CIF

Giá bán buôn

Giá CIF

Giá bán buôn chưa VAT

CIF

Giá bán buôn chưa VAT

Ngày ……tháng ………năm…………
Giám đốc doanh nghiệp
(ký tên, đóng dấu)