BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1597/TCT-PCCS
V/v: Ngành nghề ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 1726/CT /TT-HT ngày 21/12/2006 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về việc xác định ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7; điểm 8, mục I, phần A “Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư” và điểm 13, mục I, phần B “Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư” Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định:

“7. Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện điện tử kỹ thuật cao; sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số; cung cấp các dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

8. Đầu tư sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí chính xác; thiết bị, máy móc kiểm tra, kiểm soát an toàn quá trình sản xuất công nghiệp; rô bốt công nghiệp”

“13. Sản xuất sản phẩm điện tử”.

Căn cứ quy định nêu trên, “các linh kiện điện tử kỹ thuật cao” tại điểm 7 là các linh kiện phục vụ cho ngành công nghệ thông tin; “thiết bị cơ khí chính xác” tại điểm 8 là các thiết bị cơ khí phục vụ cho ngành chế tạo công nghiệp; “sản phẩm điện tử” tại điểm 13 là các sản phẩm điện tử dân dụng.

Trường hợp, Công ty TNHH Atoptech Việt Nam (Công ty) có sản xuất, lắp ráp các loại đồng hồ và các thiết bị, sản phẩm điện tử là hoạt động “Sản xuất sản phẩm điện tử” quy định tại “Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư”.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương