BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1598/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp lương chức danh Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: Tổngcông ty Hàng Hải Việt Nam

Trả lời công văn số 634/CV-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm2008 của Tổng công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh vàXã hội có ý kiến như sau:

Đối với công ty cổ phần vận dụng hệ thống thang lương,bảng lương của công ty nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CPngày 12/12/2004 của Chính phủ thì việc xếp hạng và xếp lương đối với thành viênchuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, PhóGiám đốc và kế toán trưởng công ty nhà nước thực hiện theo quy định tại Thôngtư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên tịch Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính theo nguyên tắc công ty xếp hạng nào thìxếp lương theo hạng đó ứng với chức danh đảm nhận theo bảng lương của thànhviên chuyên trách Hội đồng quản trị qui định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CPngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ nêu trên, trong đó cấp nào quyết địnhbổ nhiệm các chức danh thì cấp đó quyết định xếp lương.

Theo nguyên tắc trên thì Hội đồng quản trị Công ty cổphần Vận tải dầu khí Việt Nam quyết định xếp lương đối với ông Đỗ Quốc Khánh,Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Vận tải dầu khí Việt Namvào bậc 2/2, hệ số 7,3 của chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty hạng I.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng côngty Hàng Hải Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VụLĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân