BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1598/TCHQ-KTTT
V/v: Tiêu hủy máy móc, thiết bị

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty AJINOMOTO Việt Nam
(Khu công nghiệp Biên Hòa I, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)

Tổng cục hải quan nhận được công văn số 138/CV-AIT-2007 ngày 01/02/2007 của Công ty AJINOMOTO Việt Nam về việc tiêu hủy máy móc, thiết bị; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12/10/2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4211/TCHQ-KTTT trả lời Công ty về việc thanh lý máy móc, thiết bị để mở rộng quy mô sản xuất. Nay, Công ty lại có công văn số 138/CV-AIT-2007 ngày 01/02/2007 xin làm rõ thêm một số điểm trong việc tiêu hủy máy móc, thiết bị; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc thanh lý tài sản (bao gồm cả tiêu hủy) máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trước mắt vẫn thực hiện theo Công văn số 4211/TCHQ-KTTT ngày 12/10/2005 của Tổng cục Hải quan và Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/1/2005 của Bộ Thương mại;

- Về thuế: Máy móc, thiết bị thanh lý bằng phương pháp tiêu hủy hoàn toàn (hàng hóa đã được miễn thuế), thì được miễn truy thu các loại thuế; Trường hợp tiêu hủy bằng cách phá dỡ máy móc để bán sắt vụ (phế liệu), thì không phải truy thu thuế nhập khẩu, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế địa phương khi bán và thu nhập từ bán sắt vụn (phế liệu thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Theo quy định tại Mục II, Phần G Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, các trường hợp phải truy thu thuế nhập khẩu thì trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm có sự thay đổi mục đích đã được miễn thuế;

- Các trường hợp đã được miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, nhưng hàng hóa sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế ban đầu, thì được coi là chuyển đổi mục đích sử dụng.

Tổng Cục Hải quan trả lời để Công ty AJINOMOTO Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An