CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1603/CP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án HTKT do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6605 BKH/KTĐN ngày 18 tháng 10 năm 2004 về việc phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt danh mục dự án HTKT “Phát triển thể chế tăng cường năng lực quản lý dự án tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư” trị giá 266.400 USD, trong đó WB tài trợ không hoàn lại 242.000 USD. Vốn đối ứng 24.400 USD do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của cơ quan.

- Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án HTKT, lưu ý tập trung vào các dự án do WB tài trợ ở Việt Nam, tránh chồng chéo với các dự án HTKT có nội dung tương tự mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Thư thoả thuận với WB về dự án HTKT nêu trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan