BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1605/TCT-PCCS
V/v: Đăng ký hành nghề làm thủ tục về thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - Đầu Tư Và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Quốc Tế(Đ/c:85 Kim Mã Thượng, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 09/4/2007 của Công ty cổ phần Tư vấn - Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp quốc tế về việc đăng ký hành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4, Điều 20 Luật Quản lý thuế quy định: “Điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

a) Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.”

Trường hợp Công ty cổ phần Tư vấn – Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp quốc tế đăng ký hành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thì phải bổ sung hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải có ít nhất 2 nhân viên có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) cấp.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang soạn thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và quản lý hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế để trình Bộ Tài chính ban hành cùng với thời điểm Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành (tháng 07/2007).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương