BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1611/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ thu phí Ngân hàng

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 1180/CT-AC ngày 13/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, công văn số 12962 TC/TCT ngày 19/12/2003 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số vướng mắc trong quyết toán thuế của NHTM có hướng dẫn:

“Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Ngân hàng khi thu phí dịch vụ, các Ngân hàng được sử dụng hoá đơn GTGT để cấp cho ngân hàng theo một trong các hình thức sau:

- Trường hợp các Ngân hàng sử dụng chứng từ thanh toán thu phí dịch vụ ngân hàng in bằng máy vi tính nếu đã bổ sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo quy định cũng được coi là hoá đơn GTGT. Các Ngân hàng sử dụng chứng từ theo nội dung quy định nêu trên thì không phải làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng với cơ quan thuế địa phương.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng không có đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định thì Ngân hàng phải thu hồi và lập lại chứng từ mới có bổ sung thêm các chỉ tiêu nêu trên để khách hàng có căn cứ làm chứng từ hợp pháp khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương