BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 162/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn Hà Lan về sàn BubbleDeck cho công trình 249A Thuỵ Khuê - Hà Nội.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo TàngHồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 127/BTHCM ngày 20/11/2007 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh vềviệc xin chấp thuận áp dụng các tiêu chuẩn sàn BubbleDeck cho kết cấu sàn tầng20, 21, 22 của công trình Khu dịch vụ công cộng – văn phòng làm việc – nhà ở249A Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ – Hà Nội, kèm theo danh mục các tiêu chuẩn Việt namvà tiêu chuẩn nước ngoài được sử dụng cho dự án trên.

Căn cứ các quy định của"Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ởViệt nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXDngày 07/04/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nướcngoài (Tiêu chuẩn Hà Lan) CUR Recommendation 86 - BubbleDeck do chủ đầu tư ápdụng cho dự án. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này phải đảm bảo tính đồng bộ từ khâukhảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình.

Do đây là công trình xây dựng nângtầng (03 tầng), vì vậy chủ đầu tư phải thuê tư vấn tiến hành tính toán kiểm trahệ kết cấu chịu lực hiện có của công trình để đảm bảo khả năng nâng tầng.

Bộ Xây dựng thông báo để Công tyCổ phần Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nguyễn Trung Hòa