THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 162/TTg-KTTH
Về Báo cáo thực hiện QĐ số 232/QĐ-TTg của Thủ tướng CP và KH kiểm tra năm 2008

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 17546/BTC-PC ngày 26 tháng 12 năm 2007, về việc tiếp tục triển khaithực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quyhoạch, kế hoạch của Chính phủ trong năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Để công tác thực hành tiết kiệm,chống lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp, cácngành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước thực hiệncác nhiệm vụ sau đây:

a) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉđạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với cải cách hành chính; triểnkhai các biện pháp tiết kiệm đến từng đơn vị, cơ sở và giao thành chỉ tiêu tiếtkiệm cụ thể. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động cho phùhợp với đặc thù của từng bộ, ngành, địa phương; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiệncác văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãngphí để phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhấtlà trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài sản công, kinh phí chương trình mụctiêu, kinh phí chi tiêu hành chính...

b) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cáccơ chế chính sách quản lý tài chính mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngườiđứng đầu cơ quan, tổ chức và của cán bộ, công chức để thực hành tiết kiệm chốnglãng phí trở thành trách nhiệm thường trực trong thi hành công vụ.

c) Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra,giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với thanh tra, kiểm tra củacác cơ quan chức năng, xử lý nghiêm và công khai việc xử lý vi phạm. Tiếp tụcduy trì việc tự kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện Luật và Chương trình hành độngcủa Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các bộ, ngành, địaphương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; thực hiện nghiêm túc cácchế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo quy định; đồng thời, tăng cường thực hiệnquy chế dân chủ cơ sở, nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,các Tổ chức thành viên của Mặt trận và nhân dân về thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí.

2. Trong năm 2008, giao Bộ Tài chínhchủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tiến hành kiểm tra một sốvăn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gồm:

a) Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sửdụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

b) Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thựchiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệpcông lập;

c) Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày10 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tặng quà nhận quàvà nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nướcvà của cán bộ công chức, viên chức:

d) Quyết định số 216/2005/QĐ-TTgngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về đấu giá quyền sử dụng đất đểgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

đ) Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữQuốc gia;

e) Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày10 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước;

g) Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, địnhmức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vịsự nghiệp công lập công ty nhà nước;

h) Quyết định số 170/2006/QĐ-TTgngày 18 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn,định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ công chức,viên chức nhà nước.

3. Giao Bộ Tài chính hoàn chỉnh Báocáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện công tác sắpxếp, đổi mới, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước để báo cáo tại Hội nghị củaChính phủ bàn về chuyên đề nêu trên trong thời gian tới./.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng