BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1621/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Hậu Giang

Trả lời công văn số 40/CT-QLKKKTTTH ngày 15/02/2007 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT đối với DNTN chấm dứt tồn tại, mã số thuế bị đóng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 Mục I Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế hướng dẫn:“Tổ chức, cá nhân nộp thuế chấm dứt tồn tại thì mã số thuế sẽ không còn giá trị sử dụng. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chấm dứt tồn tại thì mã số thuế bị đóng và không được sử dụng lại”.

Theo đó trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Hưng khi giải thể, đã quyết toán thuế, quyết toán hoá đơn, đã đóng mã số thuế. Đề nghị Cục thuế Hậu Giang kiểm tra cụ thể trình tự xin giải thể của DNTN Hiệp Hưng:

- Nếu DNTN Hiệp Hưng khi thực hiện giải thể đã có đầy đủ các báo cáo trên và xin đóng mã số thuế trước, sau đó mới xin hoàn thuế GTGT thì có phần trách nhiệm của cơ quan thuế làm chưa tốt trong việc kiểm tra quyết toán thuế, để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật về thuế thì Doanh nghiệp tư nhân Hiệp Hưng có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết được hoàn thuế GTGT theo quy định tại điểm 4, mục I, phần Địa phương Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính.

- Nếu khi thực hiện giải thể, DNTN Hiệp Hưng đã có đầy đủ các báo cáo trên và cơ quan thuế đã kiểm tra kê khai quyết toán xác định đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp, thủ tục đã làm đúng trình tự và đã có quyết định giải thể, trong 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể doanh nghiệp tự khai quyết toán thuế. Nay doanh nghiệp tư nhân Hiệp hưng đề nghị hoàn thuế GTGT thì sẽ không được hoàn lại thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương