BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 16281/BTC-QLCS
V/v UBND TP Hồ Chí Minh xin chủ trương thực hiện Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn số 6600/VPCP-CN ngày 14/11/2007 của Vănphòng Chính phủ (kèm theo công văn số 7561/UBND-ĐTMT ngày 06/11/2007 của UBNDthành phố Hồ Chí Minh về việc xin chủ trương thực hiện Nghị quyết số48/2007/NQ-CP trong việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộcsở hữu nhà nước), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của UBND thành phố HồChí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND thành phố Hồ Chí Minh tiếptục bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (trừ các loại nhà quy định tại tiết a khoản2 Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 30/08/2007 của Chính phủ) cho người đang thuê cóđủ điều kiện mua nhà theo Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ đếnhết năm 2007 như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 73/TTg-CN ngày 16/01/2007 về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đangthuê theo Nghị định số 61/CP.

Để không kéo dài thêm thời hạn hoàn thành việc bán nhà ở thuộcsở hữu nhà nước, đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch cụ thể, biệnpháp quyết định và quy định cụ thể thời gian kết thúc việc bán nhà ở thuộc sởhữu nhà nước; công bố công khai bằng văn bản và trên các phương tiện thông tinđại chúng về thời gian kết thúc việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

2/ UBND thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phân loại, thống kêlại các nhà không bán, nhà không đủ điều kiện bán hoặc nhà đủ điều kiện bánnhưng người thuê nhà không mua, trong đó phân loại nhà có khả năng sinh lợi caovà nhà biệt thự để sau 31/12/2007, thực hiện cho thuê, bán theo khung giá mớitheo quy định của Chính phủ.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, QLCS

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn