BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1632/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 75/CVCT ngày 20/10/2005 của Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi và công văn số 7130/CT-QLDNNN3 ngày 13/6/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc khấu trừ hoá đơn quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế thành phố Hà Nội: Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi vì lý do khách quan nên hoá đơn GTGT đầu vào ký hiệu CH/2004B số 0025330 ngày 31/12/2004 của Công ty đến nay vẫn chưa được kê khai thuế GTGT đầu vào. Cục thuế thành phố Hà Nội đã xác minh hoá đơn này đã được kê khai nộp thuế tại Cục thuế thành phố Hải Phòng.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn quá thời hạn 3 tháng và tình hình thực tế tại Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục thuế giải quyết cho Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoá đơn GTGT nêu trên với số tiền là 35.910.200 đồng vào năm 2006. Đồng thời Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty khách sạn du lịch Thắng Lợi
- Lưu: VT, TCT {VT, DNNN .}

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến