BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1633/TCHQ-GSQL
V/v: hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại TT 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 13/02/2008, Bộ Tài chínhban hành Thông tư số 16/2008/TT-BTC hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xegắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại, nay Tổng cục Hải quan hướngdẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện một số nội dung quyđịnh tại Thông tư dẫn trên như sau:

1) Điểm 1.1.1, mục I Thông tư số16/2008/TT-BTC hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh khôngnhằm mục đích thương mại (01 chiếc xe) được hiểu là mỗi cơ quan, tổ chức, cánhân có địa chỉ cư trú tại địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh, thành phố thìđược nhập khẩu, tạm nhập khẩu 01 (một) chiếc xe duy nhất.

Riêng đối tượng quy định tạiđiểm 2.2, mục I Thông tư số 16/2008/TT-BTC được nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắnmáy hai bánh theo định lượng quy định riêng của Chính phủ.

2) Điểm 2.2.2, mục I Thông tư số16/2008/TT-BTC cơ sở xác định xe gắn máy hai bánh đã qua sử dụng được sản xuất trongthời hạn tối đa là 03 năm tính đến thời điểm nhập khẩu thống nhất thực hiện nhưsau:

- Tại Cục Hải quan tỉnh, thànhphố nơi cấp giấy phép: căn cứ nội dung khai báo và nội dung trên giấy tờ chứngminh về quyền sở hữu xe.

- Tại Chi cục Hải quan cửa khẩunơi nhập xe: căn cứ nội dung trên giấy phép và kết quả kiểm tra thực tế xe đểxem xét giải quyết thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe.

3) Về thủ tục cấp giấy phép nhậpkhẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh và thủ tục nhập khẩu cụ thể:

Tại thời điểm hiện nay thực hiệntheo nội dung quy định tại điểm 1, phần II Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001của Tổng cục Hải quan quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máycủa các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch.

4) Nội dung điểm 2.4, mục IIThông tư số 16/2008/TT-BTC do lãnh đạo Chi cục hải quan cửa khẩu nhập xe xácnhận vào tờ khai hải quan.

5) Về công tác quản lý, theodõi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý, theo dõi trên máy vi tính việc cấpgiấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đíchthương mại; hàng tháng vào ngày 30 in dữ liệu quản lý, theo dõi trên máy vitính ra giấy và đóng thành sổ quản lý, theo dõi; nội dung quản lý, theo dõi baogồm: tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép và các nội dungkhác quy định trên giấy phép.

Tổng cục Hải quan lưu ý: tậptrung quản lý, theo dõi mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhập khẩu, tạm nhậpkhẩu 01 (một) chiếc duy nhất tại địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh, thànhphố.

6) Mỗi quý, vào ngày 25 củatháng cuối quý, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống kê báo cáo Tổngcục Hải quan (qua Vụ Giám sát quản lý) việc cấp giấy phép trong quý (nếu có,theo mẫu báo cáo thống kê kèm công văn này).

Quá trình thực hiện, mọi vướngmắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đề nghị Cục hải quan các tỉnh, thànhphố báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan (qua Vụ Giám sát quản lý) để có chỉđạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC (để phối hợp);
- Các vụ, Cục, đơn vị trực thuộc TCHQ;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUANCục Hải quan tỉnh, TP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

BÁOCÁO THỐNG KÊ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP KHẨU
XE GẮN MÁY HAI BÁNH KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

STT

Đối tượng được cấp giấy phép

Tên, địa chỉ

Số, ngày tháng năm cấp giấy phép

Nhập khẩu/tạm NK

Nhãn hiệu xe

Dung tích xylanh

Xe mới 100%/đã qua sử dụng

Ghi chú

1. Nhận xét, đánh giá

2. Ý kiến đề xuất:

…….ngày …..tháng……năm…….
Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ
(ký tên, đóng dấu)