BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1634/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 5346/CT-QLDNNN ngày 11/5/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT quá hạn của Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển hàng hải Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế thành phố Hà Nội. Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển hàng hải Hà Nội vì lý do khách quan nên chưa kê khai thuế GTGT đầu vào 03 hoá đơn GTGT sê ri AA/02T số 0029680, 0031695 và 0031694 ngày 31/8/2005. Cục thuế thành phố Hà Nội đã xác minh các hoá đơn này đã được kê khai nộp thuế tại Cục thuế thành phố Hải Phòng.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT đối với các trường hợp hoá đơn quá thời hạn 3 tháng và tình hình thực tế tại Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển hàng hải Hà Nội; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục thuế giải quyết cho Chi nhánh Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại 03 hoá đơn nêu trên với số tiền là 48.173.120 đồng. Đồng thời Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CN Cty phát triển hàng hải Hà Nội
- Lưu: VT; TCT {VT, DNNN }

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến