VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1637/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt và ký kết Phụ lục 4 và 15 của Hiệp định GMS

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an,
- Bộ Quốc phòng,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Xây dựng,
- Bộ Y tế,
- Bộ Khoa học và Công nghệ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tư pháp,

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2955/TC-TCHQ ngày 23 tháng 3 năm 2004) về phê duyệt và ký kết các Phụ lục 4 và 15 của Hiệp định GMS, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung của các văn kiện kèm theo Hiệp định giữa các Chính phủ Vương quốc Campuchia, Công hoà nhân dân Trung Hoa, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Liên bang Mi-an-ma, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá và người qua lại biên giới (Hiệp định GMS) gồm:

- Phụ lục số 4 “Tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục qua lại biên giới”;

- Phụ lục số 15 “Hệ thống phân loại hàng hoá”

kèm theo công văn số 2955/TC-TCHQ ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Bộ Tài chính.

2. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại uỷ quyền lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thay mặt Chính phủ ta ký kết các Phụ lục nêu trên với các đại diện có thẩm quyền của các quốc gia tham gia Hiệp định GMS.

3. Giao các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Thương mại, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ rà soát các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan và lập kế hoạch trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung khi Hiệp định GMS triển khai.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao