BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1640/TCT-PCCS
V/v: Thu nhập từ thanh lý TSCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1869/CT-THDT ngày 29/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về việc miễn giảm thuế TNDN đối với thu nhập từ thanh lý TSCĐ và thu nhập do xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn giảm thuế TNDN đối với thu nhập từ thanh lý TSCĐ:

Tại mục I phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

“Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thu nhập chịu thuế khác, kể cả thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở nước ngoài”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm: thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các thu nhập chịu thuế khác (gồm thu nhập thanh lý tài sản máy móc thiết bị lạc hậu). Như vậy các khoản thu nhập chịu thuế trên cũng được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN.

2. Về việc xác định phần thu nhập tăng thêm do xuất khẩu trong năm tài chính đối với nhà đầu tư có doanh thu xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước, Tổng cục Thuế sẽ có công văn hướng dẫn chung.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT; PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương