BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1643/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 892/TC-TTHT-THDT ngày 30/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần xây lắp bưu điện Quảng Ninh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Điều kiện ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập là cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 33 (ngành nghề ưu đãi đầu tư) và Điều 34 (địa bàn khuyến khích đầu tư) Nghị định số 164/2003/NĐ-CP .

- Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng là cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất.

Căn cứ quy định trên thì trường hợp Công ty cổ phần xây lắp bưu điện Quảng Ninh được thành lập từ ngày 07/12/2004 nhưng đến năm 2006 Công ty có ký một số hợp đồng với Bưu điện tỉnh Quảng Ninh để thi công các công trình sửa chữa, cải tạo, mở rộng hạ tầng kỹ thuật ở các địa bàn thuộc Danh mục B và C ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP thì phần thu nhập của các hợp đồng này không thuộc diện được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thục hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT; PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương