BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1645/TCT-TS
V/v: Thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3904/CT-THDT ngày 30/3/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc khi thực hiện chế độ thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên, ngày 01/12/2006 Tổng cục Thuế đã có công văn số 4519/TCT-TS về việc chính sách thu tiền sử dụng đất trả lời Cục thuế thành phố Hà Nội cụ thể như sau: “Đối với các trường hợp tổ chức kinh tế đã tính tiền sử dụng đất từ trước ngày 01/01/2005 và cơ quan thuế đã ra thông báo nộp tiền sử dụng đất, nhưng đến thời điểm từ ngày 01/01/2006 tổ chức mới thực hiện nộp một phần tiền sử dụng đất hoặc chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải tính lại số tiền sử dụng đất chưa nộp theo giá đất mới…”.

Vấn đề mà Cục Thuế Hà Nội đề nghị Tổng cục Thuế cho phép: “Không tính lại tiền sử dụng đất đối với những trường hợp đến thời điểm Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành mà đã thực hiện nộp xong tiền sử dụng đất” không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để Uỷ ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT; TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương