VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1645/VPCP-QHQT V/v dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăn tại Lào

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2008

Kính gửi:

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trương Văn Đoan, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào.

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam tạicác văn bản số 366/CNT-KHĐT ngày 20 tháng 02 năm 2008, 266/CNT-KDĐN ngày 30tháng 01 năm 2008; Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn tại các văn bản số 102/SGI-2008 ngày01 tháng 02 năm 2008, 301/SGI-2007 và ngày 30 tháng 01 năm 2008 về việc tạođiều kiện cho các Tập đoàn được thực hiện các dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăm4 bậc có công suất quy hoạch khoảng 800 MW tại tỉnh Hủa-phăn (Lào), Phó Thủtướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào có ýkiến như sau:

Giao Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trương Văn Đoan, PhóChủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào có công thư gửi phía Lào đề nghị Chínhphủ Lào tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn thực hiện đầu tư dựán xây dựng thủy điện Nậm-xăm 4 bậc có công suất quy hoạch khoảng 800 MW tạitỉnh Hủa-phăn (Lào) theo đúng quy định và pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo với đồng chí Thứ trưởng BộKế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ;- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;- Bộ Công Thương;- Các Tập đoàn: Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Đầu tư Sài Gòn;- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý; các Vụ: CN, TH, Website CP;- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy