VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1652/VPCP-VX
V/v Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2007

Kínhgửi: Bộ Văn hóa - Thông tin

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa -Thông tin tại văn bản số 689/BVHTT-KHTC ngày 8/3/2007 về việc ủy quyền cho Bộtrưởng Bộ Văn hóa-Thông tin phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thư viện ViệtNam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

Giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thông tin xem xét, phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đếnnăm 2010 và định hướng đến năm 2020 theo đúng quy định hiện hành; chủ trì, phốihợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan triểnkhai thực hiện Quy hoạch này, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thựchiện.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TH, HC, Ban XDPL, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (05). NTH 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản