VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1656/VPCP-QHQT
V/v xử lý vấn đề thuế TNDN của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Tư pháp,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 25 TC/TCT ngày 9 tháng 3 năm 2004) và ý kiến của các cơ quan liên quan về quy chế hạch toán và xác định nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thành lập một Tổ Công tác liên ngành gồm đại diện các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để làm việc trực tiếp với Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng.

2. Tổ Công tác có nhiệm vụ hệ thống lại toàn bộ cơ chế chính sách và thực hiện Dự án của Công ty theo các mục tiêu đã quy định tại giấy phép đầu tư 602/GP ngày 19 tháng 5 năm 1993 cũng như các giấy phép đầu tư sau đó, đánh giá mức độ hoàn tất các công việc mà Công ty đã cam kết thực hiện, giải thích cho Công ty những vấn đề liên quan đến cơ sở xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả làm việc với Công ty, Tổ Công tác báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp xử lý và mức độ ưu đãi thoả đáng dành cho Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng.

3. Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định thành phần Tổ Công tác trước khi triển khai nhiệm vụ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao