VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1657/VPCP-QHQT
V/v trao đổi kinh nghiệm với Sở Giao dịch chứng khoán New York

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ông John A.Thain, Tổng Giám đốcSở Giao dịch chứng khoán New York có gửi thư cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn TấnDũng, trong đó bày tỏ sẵn sàng đón tiếp đại diện ngành Giao dịch chứng khoánViệt Nam để trao đổi thông tin và kinh nghiệm về thị trường chứng khoán (Thưgửi kèm theo).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộtrưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương có kế hoạchhợp tác trao đổi, học tập kinh nghiệm với Sở Giao dịch chứng khoán New York.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để đồng chí Bộ trưởng biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, các PTTg,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: KTTH, TH; Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (2). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc