BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1658/LĐTBXH-TL
V/v: Xếp công ty hạng I

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Ngân hàng nhà nước việt nam

Trả lời công văn số 2965/NHNN-TCCB ngày 05/4/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước, các chỉ tiêu về lao động năm 2004, 2005, 2006 và kế hoạch năm 2007 thì chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình và chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sài Gòn đủ tiêu chuẩn xếp công ty hạng I.

2/ Tiền lương và phụ cấp giữ chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý công ty được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 23/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 nêu trên.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định xếp hạng I đối với chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình và chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sài Gòn và gửi văn bản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân