BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1662/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1310/CT-TTHT ngày 11/7/2006 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoá đơn kê khai quá hạn của Công ty TNHH YGS Vina, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế: Do thời gian đầu Công ty mới thành lập chưa tuyển dụng được nhân viên kế toán dẫn đến việc kê khai chậm thuế GTGT đầu vào hoá đơn GTGT EB/2005N 0055323 ngày 11/10/2005 với số tiền thuế GTGT là 376.830.000 đồng. Cục thuế xác minh bên bán là Công ty TNHH G-Tech Việt Nam đã kê khai thuế GTGT đầu ra tại Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra tháng 10/2005.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty TNHH YGS Vina; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai giải quyết cho Công ty TNHH YGS Vina được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào kê khai chậm nêu trên. Công ty TNHH YGS Vina chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CTY TNHH YGS Vina;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT; DNNN .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến