BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1665/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với hoạt động mua bán nợ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công vănsố 2923/CT-HTr ngày 12/3/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế.Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.6 Phầnthứ nhất Thông tư số 38/2006/TT-BTC ngày 10/5/2006 của Bộ Tài chính về trìnhtự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhậnxử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp hướng dẫn: “3.6. ''Mua,bán nợ, tài sản tồn đọng” là việc chủ nợ có nợ phải thu, chủ tài sản có tàisản tồn đọng bán cho Công ty mua, bán nợ. Công ty mua, bán nợ trở thành chủnợ mới của khách nợ, chủ sở hữu mới của tài sản.''

Tại điểm 1.7, MụcII, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế GTGT hướng dẫn:

''1.7- Dịch vụ tíndụng và quỹ đầu tư bao gồm hoạt động cho vay vốn, bảo lãnh cho vay, chiếtkhấu thương phiếu và giấy tờ có giá trị như tiền, bán tài sản đảm bảo tiềnvay để thu hồi nợ, cho thuê tài chính của các tổ chức tài chính tín dụng tạiViệt Nam; các hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp,Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp); hoạtđộng kinh doanh chứng khoán, bao gồm môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầutư, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán.” thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT

Căn cứ vào hướngdẫn nêu trên, hoạt động mua ,bán nợ theo quy định tại Thông tư số38/2006/TT-BTC nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên khi Công tybán khoản nợ phải thu thì Công ty phải lập hoá đơn GTGT, dòng thuế suất, tiềnthuế GTGT không ghi, gạch chéo.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty vật tư CNQP;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương