BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1666/BNV-CQĐP
V/v thẩm quyền ra quyết định về việc nghỉ hưu cán bộ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007

Kínhgửi: Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

Phúc đáp công văn số 122/SNV-CBCCngày 29/5/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước hỏi về việc cơ quan nào có thẩmquyền ra quyết định nghỉ hưu cho ông Bùi Huy Thống, nguyên phó Bí thư, Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Sau khi nghiên cứu nội dung công văn đề nghịcủa Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, căn cứ vào các quy định hiện hành, Bộ Nội vụ cóý kiến như sau:

Tại Điều 6 Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân quy định: nhiệm kỳ mỗi khóa của Hội đồng nhândân các cấp là năm năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa đó đếnkỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa sau. Nhiệm kỳ của Thường trực Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân theo nhiệm kỳ củaHội đồng nhân dân cùng cấp. Khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Thường trực Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tiếp tục làm việccho đến khi Hội đồng nhân dân khóa mới bầu ra Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân khóa mới.

Như vậy có nghĩa là các chức vụ doHội đồng nhân dân bầu theo từng nhiệm kỳ sẽ đương nhiên kết thúc nhiệm vụ sau mỗikhóa Hội đồng nhân dân (trừ trường hợp tái cử nhiệm kỳ tiếp theo).

Trong trường hợp của ông Bùi Huy Thống,sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh 1994-1999, Ông Thống không táicử tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1999-2004 để chuyển sang làm nhiệmvụ Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước. Do đó về nhà nước đương nhiên ông khôngcòn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nữa. Trước khi nghỉ hưuông Thống có chức vụ về Đảng là Phó bí thư tỉnh ủy, vì vậy việc quyết định vềviệc nghỉ hưu cho ông không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ đểSở Nội vụ tỉnh Bình Phước biết tham mưu cho Tỉnh giải thích để ông Thống rõ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ CQĐP (02bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Lê Tư Duyến