BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1667/LĐTBXH-TL
V/v: Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Tổng công ty lương thực miền nam

Trả lời công văn số 1006/CV-HĐQT ngày 07/5/2007 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng thì các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Hội đồng quản trị xem xét quyết định xếp hạng theo tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

2/ Sau khi xem xét báo cáo quyết toán tài chính năm 2005, 2006 và kế hoạch năm 2007 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Kiên Giang và Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực Bình Định đủ điểm xếp doanh nghiệp hạng I, đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam quyết định xếp hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý các công ty nêu trên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Lương thực miền Nam biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TLTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNGPhạm Minh Huân