BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 167/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Trả lời văn bản số 136/STC-QLCS-HT ngày 11/8/2008 của Sở Tàichính thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng côngtrình do Bộ Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1600/BXD-VP ngày 25/7/2007, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Tại mục 6 phần I – Thuyết minh tính toán tập suất vốn đầu tưban hành kèm theo văn bản số 1600/BXD-VP ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng đã ghi:Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính toán trên cơ sở mặt bằnggiá đầu tư xây dựng tại thời điểm Quí IV năm 2006. Đối với công trình có sửdụng ngoại tệ thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá 1USD = 16.000 VNĐ. Vì vậy, tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình nàytương ứng với mặt bằng giá tại thời điểm quí IV năm 2006.

Sở Tài chính thành phố Hà Nội căn cứ ý kiến trên để tổ chứcthực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu