VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1677/VPCP-QHQT
V/v Nghị định thư bổ sung Nghị định thư điều chỉnh thực hiện AHTN của ASEAN

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Tờ trình số 14/TTr-BTC ngày 2 tháng 4 năm 2004), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung của dự thảo Nghị định thư bổ sung Nghị định thư điều chỉnh thực hiện Danh mục biểu thuế quan hài hoà ASEAN (AHTN),

2. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng ký Nghị định thư nêu trên tại Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 8, tổ chức tại Singapore vào đầu tháng 4 năm 2004.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao