THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 168/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án Quản lý tài nguyên nước do Bỉ viện trợ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 276/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 1 năm 2008) về dự án Quản lý tài nguyên nước do Bỉviện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Nâng cao năng lực đánh giávà quản lý tài nguyên nước Việt Nam" (VIE 07 034 11) do Chính phủ Vươngquốc Bỉ viện trợ không hoàn lại. Tổng ngân sách của Dự án là 4.400.000 Euro,trong đó Chính phủ Vương quốc Bỉ đóng góp 4.000.000 Euro từ nguồn viện trợkhông hoàn lại dành cho Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2007-2010. Đóng gópcủa phía Việt Nam dự kiến khoảng 400.000 Euro bằng tiền và hiện vật.

Nguồn đóng góp bằng tiền được cân đối trong ngân sách phânbổ hàng năm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương. Bộ Tài nguyên vàMôi trường có trách nhiệm cụ thể hóa phần đóng góp bằng tiền và thông báo chocác địa phương thực hiện.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở lưu ý các ýkiến đóng góp của các cơ quan liên quan nêu tại công văn số 276/BKH-KTĐN ngày14 tháng 1 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiến hành phê duyệt và triểnkhai Dự án theo các quy định hiện hành./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Các vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm