BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1689/TCT-TS
V/v:thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 462/CT-TH &DT ngày 4/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước v/v xin ý kiến thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất trước ngày Nghị đinh số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành:

- Theo qui định tại Điểm 4, Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 2/8/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 cửa Bộ Tài chỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Theo Điều 1 Quyết định số 2746/QĐ-BTC ngày 16/8/2006 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 2/8/2006 của Bộ Tài chính: ''...Trường hợp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ghi rõ số tiền sử dụng đất còn nợ thì tính và thu tiền sử dụng đất theo qui định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”;

Căn cứ các qui định trên đây, trường hợp tại tỉnh Bình Phước nếu còn tồn đọng các hồ sơ nhà, đất của hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (đất được sử dụng làm đất ở từ ngày 15/10/1993 trở về sau) mà trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp không ghi rõ tiền sử dụng đất còn nợ và các hồ sơ nhà, đất này đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1/1/2005 để thực hiện nghĩa vụ tài chính thì nay phải nộp tiền sử dụng đất theo qui định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất tại thời điểm mà hộ gia đình, cá nhân đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất:

Tại tiết b, Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chínhphủ về thu tiền sử dụng đất qui định: ''Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhànước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằngmức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sửdụng đất tính theo giá đất nông nghiệp''.

Theo như hồ sơ kèm theo (bản photocopy: Tờ trình số 6752/TT-NN-ĐC ngày 24/12/2004 của Phòng nông nghiệp địa chính Thị xã Đồng Xoài; Quyết định số 7074/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của Uỷ ban nhân dân Thị xã Đồng Xoài) thì đất của hộ Nguyễn Trung Thọ được ''chuyển mục đích sử dụng: 300 m2 đất sản xuấtnông nghiệp sang 300 m2 đất thổ cư”, vì vậy ông Thọ phải nộp tiền sử dụng đất đối với 300 m2và tính thu tiền sử dụng đất theo qui định tại tiết b, Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 198/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Các trường hợp khác tại Bình Phước nếu tương tự như trường hợp của hộ ông Thọ là nếu được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp sang thành đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất theo qui định trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước căn cứ vào từng hồ sơ cụ thể về nhà đất của từng hộ gia đình, cá nhân và kết quả thẩm định hồ sơ đó của cơ quan Tài nguyên và Môi trường (''Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính'' theo qui định tại Thông tư liên Bộ Tài chính-Tài nguyên và Môi trường số 30/2005/TTLT /BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa tài chính) để xác định tiền sử dụng đất mà hộ gia đình, cá nhân phải nộp theo chế độ qui định./.


Nơi nhận:

- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương