VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1693/VPCP-VX
V/v tổ chức bắn pháo hoa

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2007

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dântỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 938/UBND-KTTC ngày 19/3/2007 về việc xin chủtrương bắn pháo hoa trong dịp khai mạc Lễ hội 100 năm Du lịch Sầm Sơn, tổ chứctừ ngày 28/4-1/5/2007 tại thị xã Sầm Sơn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnhThanh Hóa thực hiện theo đúng quy định hiện hành về tổ chức bắn pháo hoa, khôngtổ chức bắn pháo hoa nhân sự kiện trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Văn hóa-Thông tin;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (03). NTH (17)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản