VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1695/VPCP-VX
V/v Tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2007

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2007

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Y tế (côngvăn số 1499/BYT-ATTP ngày 14/3/2007; công văn số 1500/BYT-ATTP ngày 14/3/2007)về việc tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì chất lượngvệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2007, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ýkiến như sau:

1. Đồng ý tổ chứcLễ phát động "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm"năm 2007 như đề nghị của Bộ Y tế tại công văn nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Y tếchủ trì, phối hợp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quanliên quan tổ chức tốt Lễ phát động trên, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

2. Bộ Y tế, Banchỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ đạo các Bộ, ngành liên quanphối hợp với các địa phương tập trung triển khai các hoạt động trong "Thánghành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2007 một cách thiếtthực, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các thành viên BCĐ liên ngành VSATTP;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: TH, TTTTBC; Website CP,
- Lưu: VT, VX (3). 28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMTrần Quốc Toản