BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1707/BGDĐT –GDTH
V/v: dạy chương trình của nước Ngoài tại TP.Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2007

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tại TP. HồChí Minh

Trước tình trạng một số trường mầm non và tiểu học tư thục ởTP. Hồ Chí Minh có nguyện vọng hoặc đang tiến hành dạy tiếng Anh tăng cường thậm chí có trường dạy theo chương trình của nước ngoài. Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Điều 7, khoản 1 của Luật Giáo dục 2005 qui định: “Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác”.

Điều 24 và điều 29 của Luật Giáo dục 2005 qui định rõ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non và giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học, duyệt sách giáo khoa để sử dụng chính thức,ổn định, thống nhất trong giảng dạy, học tập ở các cơ sở giáo dục, trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông và sách giao khoa. Tất cả các trường mầm non và tiểu học đều thực hiện theo quy định này trừ những trường hợp riêng cho con em người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Về quan điểm, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích phụ huynh quan tâm đến việc cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ và dạy tăng cường ngoại ngữ cho học sinh tiểu học. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nhưsau:

1. Đối với giáo dục mầm non, đối tượng học sinh là trẻ nhỏ đang giai đoạn học nói, trước hết cần dạy trẻ nói thông thạo tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Việc dạy tiếng Anh hoăc bất kỳ một ngoại ngữ nào chỉ ở mức cho trẻ làm quen, thông qau các trò chơi, bài hát, tranh vẽ…Tuyệt đối không được sử dụng chương trình của nước ngoài để thay thế chương trìng do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo.

2. Đối với giáo dục tiểu học, thực hiện việc dạy ngoại ngữ như môn tự chọn từ lớp 3. Một số trường có điều kiện chỉ được tổ chức dạy một số môn học bằng tiếng nước ngoài ở buổi thứ 2 nhằm củng cố những kiến thức đã được quy định trong chương trình. Chương trình chính khóa phải được đảm bảo theo quy định chung.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh có biện pháp chấn chỉnh để các trường tiểu học và mầm non thực hiện đúng các qui định trong Luật Giáo dục 2005 và theo đúng sự chỉ đạo của Bộ về Chương trình giáo dục.

Nơi nhận:
-Như trên:
-Bộ trưởng( để B/C);
-Lưu: VT,Vụ GDTH,

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huỳnh Mai