BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1708 TM/XNK
V/v chuyển đổi thị trường xuất khẩu của hàng tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Trả lời công văn số 0116/04CTD ngày 02 tháng 04 năm 2004 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà về vấn đề nêu trên;

Căn cứ hợp đồng xuất khẩu số S0173-04 ngày 17 tháng 03 năm 2004 ký giữa Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà và Công ty Agan Aroma Chemicals Ltd, ISRAEL và L/C số 658-01-000856-9 ngày 28 tháng 3 năm 2004.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà được tái xuất 18.000 kg tinh dầu xá xị cho Công ty Agan Aroma Chemicals Ltd, ISRAEL thay cho Công ty Shanghai Xin-Chen Fine Chemical Industry Co., Ltd, Trung Quốc theo văn bản số 1034 TM/XNK ngày 02 tháng 03 năm 2004 của Bộ Thương mại.

Các quy định khác nêu tại văn bản 1034 TM/XNK dẫn trên của Bộ Thương mại không thay đổi.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu