BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 171/BXD-KHCN
V/v: áp dụng tiêu chuẩn JG171-2005 của Trung Quốc cho công trình khách sạn Hà Nội Plaza.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty TNHH Hà Nội Plaza

Bộ Xây dựng đã nhận được Côngvăn số 356/CV ngày 17/12/2007 của Công ty TNHH Hà Nội Plaza xin ý kiến về việcáp dụng Tiêu chuẩn Trung Quốc JG 171-2005: “Đầu nối cốt thép dập tù ren thẳng”cho công trình Khách sạn 5 sao Hà Nội Plaza.

Căn cứ các quy định tại "Quychế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt nam"do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 7/4/2005, BộXây dựng có ý kiến như sau:

- Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩnTrung Quốc JG 171-2005: “Đầu nối cốt thép dập tù ren thẳng” do chủ đầu tư ápdụng cho dự án Khách sạn 5 sao Hà Nội Plaza. Việc áp dụng tiêu chuẩn này phảiđảm bảo tính đồng bộ từ khâu thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình.

Bộ Xây dựng thông báo để Công tyTNHH Hà Nội Plaza nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
Nguyễn Trung Hòa