CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 171/CP-CN
V/v đầu tư cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6223/GTVT-KHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2003 và số 225/GTVT-KHĐT ngày 13 tháng 01 năm 2004) về việc đầu tư dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép đầu tư dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo với nội dung Bộ Giao thông vận tải trình tại các văn bản trên.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Quyết định đầu tư và chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành. Trước khi quyết định đầu tư cần nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các Bộ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan, rà soát chuẩn xác lại tổng mức đầu tư phù hợp với quy mô đầu tư cần thiết của dự án và khả năng nguồn vốn.

- Phù hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu phương án bảo đảm vốn phù hợp với quy mô dự án trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh có tuyến dự án đi qua có trách nhiệm chỉ đạo triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

4. Cho phép Bộ Giao thông vận tải lập dự án riêng để đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Sơn La./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng