BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1712/TCT-CS
V/v quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 9772/CT-HTrngày 20/7/2007 của Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc quyếttoán thuế trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ Công ty tráchnhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc quyết toán thuế trong trườnghợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hìnhthức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản được quy định tạiĐiều 28, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp. Thủ tục và hồ sơ quyết toánthuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 5.2, mục I, phần B Thôngtư 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luậtquản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Hà Nội được biết và nghiên cứu để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty TNHH PT Hạ tầng Thăng Long;
- Vụ PC, CST
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương