BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1717/TCT-TS
V/v: Thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 125/CT-THDT ngày 28/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh bộ thuế nhà, đất năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 83 TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà, đất:

- Tại điểm 1(b), mục II: “Hạng đất để xác định số lần mức thuế sử dụng đất nông nghiệp tính thuế đất thuộc khu vực đô thị căn cứ vào các yếu tố chủ yếu sau: Loại đô thị: Việc phân loại đô thị được vận dụng bảng phân loại đô thị theo quy định hiện hành của Chính phủ.”

- Tại điểm 1(c), mục II: “Trường hợp trong một đô thị có những thôn, xóm mà điều kiện sinh hoạt như vùng nông thôn, chuyên sản xuất nông nghiệp thì áp dụng thu thuế đất như vùng ven đô thị theo hướng dẫn tại điểm 2 mục này.”

Căn cứ quy định trên đây, trường hợp hai thôn thuộc xã Hoàng Đồng thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn có điều kiện sinh hoạt như vùng nông thôn, thì Cục thuế căn cứ tình hình cụ thể về: vị trí đất, điều kiện sinh hoạt… để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thuế nhà đất phải nộp theo hướng dẫn tại điểm 2, mục II Thông tư số 83 TC/TCT nêu trên.

Đối với trường hợp các hộ gia đình đã nộp thuế nhà đất năm 2005 tính theo đường loại 4 khu vực đô thị theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, nay mới xác định lại theo hướng dẫn tại điểm 2, mục II Thông tư số 83 TC/TCT nêu trên thì Cục thuế phải báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lại, và nếu Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý thì số thuế đã nộp cao hơn số phải nộp theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì số thuế nộp thừa được trừ vào số thuế phải nộp của năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương