BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1719/TCT-PCCS
V/v: Kê khai, nộp thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Liên Doanh Nhà Máy Bia Việt Nam

Trả lời công văn số KC/t/10-07 ngày 16/3/2007 của Công ty liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam về việc kê khai, nộp thuế thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty FBG Vietnam Holdings Pty Ltd (là chủ sở hữu của Công ty TNHH Foster’s Tiền Giang, Công ty TNHH Foster’s Đà Nẵng) ký hợp đồng chuyển nhượng 02 Công ty này cho Công ty liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam thì Công ty FBG Vietnam Holdings Pty Ltd có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thu nhập (nếu có) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Trong trường hợp giao dịch chuyển nhượng này được thực hiện bởi Công ty Asia Pacific Breweries (Úc), là Công ty mẹ của Công ty FBG Vietnam Holdings Pty Ltd, nước ngoài thì Công ty liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập (nếu có) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn cho toàn bộ giá trị hợp đồng chuyển nhượng tại cơ quan thuế địa phương nơi Công ty liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam đóng trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh Nhà máy bia Việt Nam được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Vụ Pháp chế; CST;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương