BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1720/BNV-VP
V/v thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ có công vănsố 2275/VPCP-CCHC ngày 03 tháng 5 năm 2007 về việc báo cáo đánh giá tình hìnhvà kết quả thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiếnlược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007. Sau khi nghiên cứu, Bộ Nội vụxin báo cáo như sau:

1. Về việc áp dụng hệ thốngquản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơquan hành chính nhà nước (Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm2006):

Hệ thống quản lý chất lượng(ISO) được tiến hành thông qua việc thực hiện hệ thống các quy trình, thủ tụcxử lý công việc đơn giản, hợp lý, phù hợp với các quy định của pháp luật. Bộ đãáp dụng thí điểm công tác này tại Văn phòng Bộ. Sau một thời gian triển khai,công tác này đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận về trình tự, tiến độ, tráchnhiệm, chất lượng thực thi nhiệm vụ. Các quy trình đã được cấp chứng nhận hợpchuẩn và định kỳ giám sát, đánh giá nội bộ, đánh giá độc lập theo quy định. Cácquy trình xử lý công việc theo ISO của Văn phòng Bộ như Quy trình ký văn bản,Quy trình xây dựng báo cáo định kỳ,… có liên quan đến hầu hết đến các hoạt độngcủa các đơn vị thuộc Bộ. Lãnh đạo Bộ đã tổ chức họp tổng kết công tác này, vớisự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ, để rút kinh nghiệm và thảo luận cách thứctriển khai công tác này trong cơ quan Bộ.

Trong phạm vi cơ quan, Bộ trưởngđã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ISO và Tổ chuyên viên giúp việc. Ban Chỉđạo ISO đã ban hành Quy chế hoạt động và đã xem xét, điều chỉnh và phê duyệtcác quy trình xử lý công việc do các đơn vị dự thảo. Hiện nay, Bộ đang gửi côngvăn và hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn thực hiện đối với 39 quy trình xử lý côngviệc đã được quyết định lựa chọn. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ sẽ đẩy mạnh việctriển khai công tác này trong cơ quan Bộ.

2. Về tiếp nhận, xử lý nhữngphản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính(Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ):

Về công tác này, Bộ đã có Báocáo số 959/BC-BNV ngày 05 tháng 4 năm 2007 theo yêu cầu của công văn số 1288/VPCP-CCHC ngày 12/3/2007 của Văn phòng Chính phủ.

Hiện nay, công tác này vẫn đangđược lồng ghép với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vì trên thực tế, nhiềuđơn thư phản ánh, kiến nghị cũng có những nội dung khiếu nại, tố cáo, hoặcngược lại.

Việc xử lý, giải quyết các phảnánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính đãvà đang được Bộ thực hiện tốt, góp phần quan trọng trong việc giảm bớt các đơnthư khiếu nại, tố cáo và trong việc nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế chínhsách và thủ tục hành chính. Tuy nhiên, chính từ các quy định pháp luật hiệnhành về công tác này còn nhiều bất cập nên việc xử lý, giải quyết còn gặp nhiềuhạn chế. Chính phủ cần xây dựng cơ chế, trình tự, thủ tục chi tiết về việc tiếpnhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp theotinh thần cải cách hành chính mạnh mẽ như hiện nay. Việc tổng hợp tình hình vàmối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa các đơn vị trong và ngoàiBộ để thực hiện công tác này trong thời gian tới cần được tăng cường. Cần xâydựng hệ thống thông tin phục vụ công tác này trong từng Bộ, ngành và địaphương, tạo điều kiện để các cấp lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết vàcác cá nhân, tổ chức theo dõi được quá trình giải quyết, xử lý đơn thư. Tiếptục đẩy mạnh triển khai cơ chế “một cửa” ở các Bộ, ngành và địa phương; nângcao năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác này.

3. Về Đề án Đơn giản hóa thủtục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (Quyếtđịnh số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn giản hóa thủ tục hành chínhtrên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơngiản, công khai, minh bạch các thông tin quản lý, thủ tục hành chính.

Bộ trưởng đã ra quyết định thànhlập Tổ công tác triển khai nhiệm vụ này tại cơ quan Bộ. Tổ Công tác đã cùng cácđơn vị rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng Kế hoạch triển khai các tiểu đềán liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ và Dự toán kinh phí thực hiện để trìnhBan Chỉ đạo 30 của Chính phủ. Thời gian tới, Bộ sẽ kiện toàn bộ máy Tổ Công tác30 của Bộ, tiếp tục rà soát lại các thủ tục hành chính, nghiên cứu, kết hợp vớiviệc cải tiến các quy trình xử lý công việc đang niêm yết công khai từ khi ápdụng thí điểm cơ chế “một cửa” tại cơ quan Bộ. Dự kiến sẽ triển khai, đẩy mạnhthực hiện công tác này theo Kế hoạch trong 6 tháng cuối năm.

Trên đây là báo cáo của Bộ Nộivụ về tình hình thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đềnghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Văn Tuấn;
- Lưu: VT, TH.

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Quang Trung