BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1722/LĐTBXH-LĐTL
V/v Xếp lương và phụ cấp lương theo TCTy hạng đặc biệt.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Thựchiện công văn 414/TTg-VX ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc xếp lương và phụ cấp lương theo Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt đốivới Tổng công ty Khoáng sản-TKV; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫnthực hiện như sau:

1.Xếp lương đối với viên chức quản lý Tổng Công ty Khoáng sản-TKV theo Tổng côngty đặc biệt:

-Viên chức quản lý đang giữ chức danh nào thì chuyển xếp tương ứng vào chức danhđó theo Bảng lương Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kếtoán trưởng ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm2004 của Chính phủ;

-Xếp vào bậc 1, nếu hệ số mức lương hiện hưởng bằng hoặc thấp hơn hệ số mức lươngbậc 1. Thời gian nâng bậc lương tính từ khi xếp lương bậc 1. Trường hợp mứcchênh lệch giữa hệ số mức lương hiện hưởng và hệ số mức lương bậc 1 nhỏ hơn 70%khoảng chênh lệch giữa hệ số mức lương bậc 1 và bậc 2 thì thời gian nâng bậclương lần sau tính từ khi xếp mức lương hiện hưởng;

-Xếp vào bậc 2, nếu hệ số mức lương hiện hưởng cao hơn hệ số mức lương bậc 1.

2.Đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Tổngcông ty xếp lương chuyên môn và hưởng phụ cấp chức vụ theo Tổng công ty hạngđặc biệt quy định tại Bảng phụ cấp chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng côngty ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 củaChính phủ.

Đềnghị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ra quyết định xếp lươngđối với viên chức quản lý Tổng công ty Khoáng sản TKV và gửi văn bản về Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân