BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1723/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT quá hạn

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Công Ty Cp Doanh Nghiệp Trẻ
- Chi Nhánh Công Ty Cp Bảo Hiểm Pjico Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 624/CT-THDT ngày 24/3/2006 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn quá thời hạn 3 tháng của Công ty CP doanh nghiệp trẻ và Chi nhánh công ty CP bảo hiểm PJICO Thừa Thiên Huế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có đủ căn cứ xem xét giải quyết việc khấu trừ thuế đầu vào đối với hóa đơn GTGT kê khai trễ hạn của Công ty CP doanh nghiệp trẻ và Chi nhánh công ty CP bảo hiểm PJICO Thừa Thiên Huế trong trường hợp xác định chậm kê khai do nguyên nhân khách quan và bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty CP doanh nghiệp trẻ và Chi nhánh công ty CP bảo hiểm PJICO Thừa Thiên Huế đã kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra, xác nhận đối với hóa đơn, chứng từ liên quan đến hóa đơn GTGT đầu vào và trễ hạn của Công ty CP doanh nghiệp trẻ và Chi nhánh công ty CP bảo hiểm PJICO Thừa Thiên Huế để lập hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Thuế để xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ THUẾ DNNN
PHÓ TRƯỞNG BAN DNNN
Nguyễn Trọng Hiệp