BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1725/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 3580/CT-DN1 ngày 30/11/2006 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chứng từ kê khai quá hạn của Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Bình Định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế: năm 2005, do Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Bình Định mới thành lập đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, các bộ phận nghiệp vụ chưa am hiểu hết chế độ chính sách dẫn đến kê khai chậm thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu. Khi nhập dây chuyền thiết bị lạnh để xây dựng nhà máy, Công ty đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu theo Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoản, cụ thể:

+ Giấy nộp tiền số AL/04B 0020481 ngày 14/10/2005 với số tiền thuế GTGT là 96.539.000 đồng.

+ Giấy nộp tiền số AL/04B 0020478 ngày 10/10/2005 với số tiền thuế GTGT là 265.969.440 đồng.

Tổng cộng số tiền thuế GTGT đầu vào kê khai chậm của Công ty là 362.508.440 đồng. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận Công ty đã nộp số tiền thuế GTGT nêu trên vào Ngân sách nhà nước.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Bình Định; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào kê khai chậm nêu trên. Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Bình Định chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CTY cổ phần thực phẩm XK Bình Định;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến