BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1732/TCT-PCCS
V/v: Kế toán doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1320/CT-TT &HT ngày 05/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về ghi sổ kế toán bằng máy vi tính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về ghi sổ kế toán bằng máy vi tính, Bộ Tài chính có Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính.

Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ hướng dẫn tại Thông tư nêu trên để thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương