VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1739/VPCP-CN
V/v thăm dò khoáng sản vàng, đa kim vùng Pu Sam Cap, tỉnh Lai Châu

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công nghiệp, Quốc phòng,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Văn phòng Chính phủ nhận được công thư đề ngày 05 tháng 3 năm 2004 của Công ty Triple Plate Junction Limited (TPJ) gửi Thủ tướng Chính phủ, về việc xin thăm dò khoáng sản vàng và đa kim đi kèm ở vùng Pu Sam Cap thuộc các huyện Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan có ý kiến bằng văn bản về vấn đề trên, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2004.

Xin gửi kèm theo bản chụp công thư nêu trên của Công ty Triple Plate Junction Limited (TPJ)./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự