BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1745/TCT-PCCS
V/v: Thuế TNDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 873/CT-THDT ngày 06/02/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chuyển lỗ và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chuyển lỗ: Tại điểm 2 phần H Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cơ quan thuế kiểm tra phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, xử phạt vi phạm về thuế thì cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền phạt tính không đúng trong thời hạn 5 năm về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế”. Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì doanh nghiệp bắt đầu hoạt động từ năm 1996 nhưng đến năm 2005 cơ quan thuế mới thực hiện kiểm tra và quyết toán thuế thì năm 2005 đã hết thời hạn truy thu số tiền thuế phát hiện nhầm lẫn từ năm 1999 trở về trước. Do vậy, từ năm 1999 trở về trước doanh nghiệp đã quyết toán thuế thì không điều chỉnh lại.

Tại điểm 4d công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Đối với các khoản chuyển lỗ trước từ năm 2003, nhưng chưa quá thời hạn 5 năm được xử lý như sau:

- Cơ sở kinh doanh tiếp tục được chuyển lỗ vào các năm còn lại của kỳ hạn chuyển lỗ mà không phải đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Trường hợp đã đăng ký chuyển lỗ thì thực hiện theo kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì từ năm 1997 đến năm 2000 doanh nghiệp phát sinh lỗ và không đăng ký chuyển lỗ với cơ quan thuế thì vẫn được chuyển lỗ trong thời hạn là 5 năm. Đối với số lỗ phát sinh từ năm 1997 đến năm 1999 nếu doanh nghiệp chưa thực hiện chuyển lỗ vào các năm tiếp theo thì đến năm 2005 đã hết thời hạn được chuyển lỗ và hết thời hạn truy thu truy hoàn thuế, do vậy, khi quyết toán thuế vào năm 2005 cơ quan thuế không có quyền áp dụng chuyển lỗ từ năm đầu tiên có lãi lần lượt cho các năm tiếp theo trong thời hạn quy định. Số lỗ phát sinh năm 2000 được chuyển lỗ vào các năm tiếp theo đến năm cuối cùng là năm 2005.

2. Về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: điểm 3 điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ quy định: “Thuế suất 10% đối với cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng mới thành lập từ dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp”. Căn cứ quy định nêu trên thì từ năm 2004 cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng thành lập từ dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp bao gồm cả thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất. Thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất không phải chịu thuế thu nhập bổ sung.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương