BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 175/TCHQ-GSQL
V/v: Thực hiện ưu đãi trong khuôn khổ Hiệp định ACFTA

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Tiếp theo công văn số 1716/BTM-UBQGngày 27/3/2007 về việc Trung Quốc cho biết không cấp C/O mẫu E nào trong năm2006, Bộ Công Thương đã gửi công văn số 3444/BCT-UBQG ngày 28/11/2007, thôngbáo Trung Quốc đã chính thức xác nhận có cấp C/O mẫu E trong năm 2006 và đềnghị cơ quan Hải quan xem xét cho hưởng ưu đãi ASEAN-Trung Quốc theo quy địnhđối với các lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có C/O mẫu E hợp lệ (công văn số3444/BCT-UBQG ngày 28/11/2007 gửi kèm công văn này). Tổng cục Hải quan chỉ đạothực hiện như sau:

1. Các đơn vị hải quan thực hiệnkiểm tra và xem xét áp dụng chế độ ưu đãi đặc biệt ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) chocác lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo quy địnhhiện hành.

2. Tổng cục Hải quan sẽ có chỉ đạoxử lý cụ thể sau đối với các trường hợp C/O mẫu E của Trung Quốc có nghi ngờ vềtính hợp lệ qua công tác thanh tra của Đoàn Thanh tra Chính phủ tại Cục Hảiquan thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

3. Đề nghị các đơn vị tiếp tục chấnchỉnh, có biện pháp tăng cường hơn nữa việc kiểm tra C/O, xuất xứ hàng hóahưởng ưu đãi đặc biệt và việc thực hiện các nội dung theo tinh thần công văn số 7440/TCHQ-GSQL ngày 27/12/2006, để phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng C/O giả vàcác hành vi gian lận khác về xuất xứ hàng hóa.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để cácđơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ (Vụ II);
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc