BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1751/BXD-VP
V/v Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CPngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ vềQuản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phíquản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo văn bản này để cáccơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí quảnlý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thôngtư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình
- Xây dựng chuyên ngành;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ PC, KTTC, Viện KTXD, C400.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn  1751/BXD-VP  công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình