BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1753/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Tnhh Sản Xuất Hàng Gia Dụng Icp

Trả lời công văn số 01-04/07CV ngày 20/4/2007 của Công ty TNHH sản xuất hàng gia dụng ICP hỏi về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.4 mục 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn: “cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà có sự thay đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào theo quy định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho khoảng thời gian còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH sản xuất hàng gia dụng O.E.M đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà có sự thay đổi: đổi tên thành Công ty TNHH sản xuất hàng gia dụng ICP và thay đổi thành viên góp vốn thì Công ty TNHH sản xuất hàng gia dụng ICP tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho khoảng thời gian còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Bình Dương;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương